Specifieke privacyverklaring survey Gemeente-Stadsmonitor

Hieronder vind je de specifieke privacyverklaring die van toepassing is op de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Voor de algemene privacyverklaring van het Agentschap Binnenlands Bestuur kan je terecht op de website van het agentschap.

Inleiding

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) ontwikkelt en publiceert de Gemeente-Stadsmonitor . De  Gemeente-Stadsmonitor telt meer dan 300 indicatoren, die de staat van jouw gemeente of stad in beeld brengen. Ruim 130 indicatoren komen voort uit een grootschalige burgerbevraging bij de inwoners van elke Vlaamse gemeente of stad. De overige indicatoren komen uit geregistreerde databanken, bijvoorbeeld de inwonersaantallen, de woningprijzen of het aantal ondernemingen.

De grootschalige burgerbevraging peilt bij een representatieve groep inwoners uit elke gemeente naar tevredenheid, gedrag en participatie in hun gemeente en dit via een mixed method, online first aanpak.

De burgerbevraging heeft als doel om representatieve resultaten te bekomen op het niveau van de individuele stad of gemeente en op het niveau van het Vlaamse Gewest. 12 centrumsteden laten extra bevragingen voorzien om representatieve data te bekomen op stadsdeel- wijk-, buurt- of districtsniveau.

We hechten veel belang aan jouw privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (hierna: AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Onderstaande tekst vertelt je daarom in het kader van de burgerbevraging  Gemeente-Stadsmonitor welke persoonlijke gegevens we op welke manier verwerken om er generieke cijfertabellen van te maken op gemeentelijk niveau. Tegelijk informeren we je wat jouw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. We voeren alleen analyses uit op gemeentelijk niveau of stadsdeelniveau voor de centrumsteden: de gegevens die je invult in de bevraging, worden op gepseudonimiseerde wijze verwerkt, waardoor de vertrouwelijkheid in elk stadium gewaarborgd wordt. We benadrukken dat het invullen van deze bevraging op geen enkele manier gevolgen voor jou zal meebrengen.

Betrokken partijen

ABB als Verwerkingsverantwoordelijke

ABB is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat in beginsel ABB beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. ABB is verantwoordelijk voor de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens van deelnemers aan de burgerbevraging  Gemeente-Stadsmonitor in overeenstemming met de AVG.

Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) als Verwerker - Derde Vertrouwenspartij (TTP)

De Vlaamse Statistische Autoriteit is bevoegd voor de coördinatie van de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken en de kwaliteitszorg ervan. In het kader van de burgerbevraging  Gemeente-Stadsmonitor treedt VSA op als een verwerker, in het bijzonder als een Derde Vertrouwenspartij (Third Trusted Party – TTP). Dit houdt in dat VSA ervoor zorgt dat gegevens gepseudonimiseerd worden, vooraleer deze doorgegeven worden aan ABB.

Meer informatie over de gegevensverwerkingen door VSA vind je op de website van VSA.

In een verwerkersovereenkomst tussen ABB en VSA wordt vastgelegd op welke manier en onder welke voorwaarden de VSA met de persoonsgegevens moet omgaan.

Ipsos als Verwerker - Veldwerkbureau

Om de burgerbevraging uit te voeren heeft ABB een verwerker-veldwerkbureau aangeduid, meer bepaald Ipsos. Dit bureau staat in voor de online bevraging, het drukwerk, de handling en de verwerking van de vragenlijsten afgenomen bij de burgers in het kader van de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Ipsos doet beroep op (subverwerkers) Mastermail en bpost om de uitnodigingen en vragenlijsten naar jou op te sturen.

In een verwerkersovereenkomst tussen ABB en Ipsos wordt vastgelegd op welke manier en onder welke voorwaarden Ipsos met de persoonsgegevens moet omgaan. Meer informatie over de gegevensverwerkingen door Ipsos vind je op de website.

Doeleinde(n) van de verwerking

Bij jouw deelname aan de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor vragen wij je om jouw mening en informatie te verstrekken in de vorm van antwoorden op de surveyvragen. Deze gegevens worden gebruikt om de  Gemeente-Stadsmonitor op te maken en op gemeenteniveau beleidsinformatie te kunnen verstrekken. De surveyresultaten worden bijgevolg verwerkt met het oog op wetenschappelijk en historisch onderzoek en statistische doeleinden.

Welke persoonsgegevens en door wie verzameld?

In het kader van de opmaak van de Gemeente-Stadsmonitor worden persoonsgegevens verwerkt in 2 onderscheiden stromen.

Persoonsgegevens Rijksregister

Burgers ontvangen een uitnodiging per post om de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor in te vullen. Zij worden aangeschreven op basis van een steekproef die getrokken wordt uit het Rijksregister. Onderstaande persoonsgegevens worden ontvangen van het Rijksregister om volgende redenen:
- naam en voornaam van de burger: om de burger te kunnen aanschrijven;
- adres: om de burger correct te bereiken;
- geslacht, geboortejaar en herkomst: om in elke gemeente een perfecte weerspiegeling te garanderen van de populatie en zodoende te zorgen voor een representatieve steekproef in elke gemeente, waarin iedereen evenveel kans maakt om deel te nemen.

Om deze steekproef te kunnen trekken, werd van het Rijksregister een machtiging verkregen (Beslissing nr. 044/2022, d.d. 28 april 2022).

Gelet op de AVG en de Belgische omzettingswet van 30 juli 2018 worden deze gegevens niet verstrekt aan ABB. Om een evenwicht te bewaren tussen het recht op eerbiediging van het privéleven en de mogelijkheid onderzoek te verrichten, is het noodzakelijk voor statistische onderzoeken die niet kunnen gevoerd worden met anonieme gegevens, een derde vertrouwenspartij dan wel tussenpersoon aan te stellen die zorgt voor de versleuteling van de gegevens, een zogenaamde "Trusted Third Party". ABB doet bijgevolg beroep op een derde vertrouwenspartij, meer bepaald de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA). VSA zal daarom de persoonsgegevens ontvangen van het Rijksregister en bezorgen aan het veldwerkbureau Ipsos.

Ipsos treedt op als verwerker voor ABB en doet beroep op Mastermail (subverwerker) voor het drukken van de enveloppes, de schriftelijke vragenlijsten en de brieven met de uitnodiging voor deelname aan de burgerbevraging. Mastermail werkt op zijn beurt samen met bpost om de brieven per post te  versturen naar de burgers opgenomen in de steekproef. Om deze verzendingen te kunnen uitvoeren, krijgen Mastermail en bpost het adres en de naam van de burgers uit de steekproef.

Schema verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens surveyresultaten

In de burgerbevraging worden vragen gesteld die betrekking hebben op verschillende soorten van persoonsgegevens. Meer bepaald komen doorheen de burgerbevraging persoonsgegevens betreffende volgende categorieën aan bod:
- leeftijd, geslacht, nationaliteit
- leefgewoonten
- samenstelling van het gezin
- vrijetijdsbesteding en interesses
- lidmaatschappen
- consumptiegegevens
- woningkenmerken
- opleiding en vorming
- beroep en betrekking
- andere categorie van gegevens (waarbij onder meer gevraagd wordt naar tevredenheid over de gemeente, hinderaspecten, …)
- inkomenscategorieën
- persoonlijke bijzonderheden (onder meer betreffende gezondheid)

Na het invullen van jouw surveyresultaten, digitaal of op papier, zal het veldwerkbureau Ipsos deze surveyresultaten in eerste instantie verwerken tot een zogenaamd surveydatabestand. Dit is een groot spreadsheet-bestand waarin alle antwoorden van alle respondenten opgenomen zijn. Dit surveydatabestand wordt vervolgens terug aan VSA bezorgd, die zal instaan voor de pseudonimisering.

Schema verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering persoonsgegevens surveyresultaten

Nadat het surveydatabestand aan VSA wordt bezorgd, zal het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid nog enkele bijkomende geografische gegevens in brede categorieën aan de VSA bezorgen. Vervolgens worden deze geografische gegevens door de VSA aan het surveydatabestand gekoppeld. Op geen enkel moment heeft departement Omgeving van de Vlaamse Overheid toegang tot het surveydatabestand. Deze koppeling wordt geregeld in een protocol tussen ABB en het departement Omgeving dat beschikbaar zal zijn bij de data-overdracht.

Na deze toevoeging zal VSA het surveydatabestand pseudonimiseren. Dit betekent dat VSA elke link verwijdert tussen de persoonsgegevens zoals ontvangen van het Rijksregister en de gegevens die burgers (met toestemming) invulden. ABB ontvangt op zijn beurt uitsluitend het gepseudonimiseerde surveydatabestand.

Schema verwerking persoonsgegevens
Grondslag van de verwerking

ABB moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

Persoonsgegevens Rijksregister

Overeenkomstig artikel 4 van het Besluit tot oprichting van ABB heeft het agentschap als taak "het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de lokale en de provinciale besturen en het stedenbeleid". Artikel III.113/1 van het Bestuursdecreet voorziet op zijn beurt in de mogelijkheid voor ABB (als intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid) om persoonsgegevens te verwerken voor bevragingen en statistisch onderzoek. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook op basis van een taak van algemeen belang.

VSA treedt op als derde vertrouwenspartij en ontvangt in die rol de gegevens van het Rijksregister. De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van een taak van algemeen belang, afgeleid uit de decretale opdracht van VSA tot het ontwikkelen van (Vlaamse openbare) statistieken.

In het kader van de Gemeente-Stadsmonitor kreeg VSA vervolgens een machtiging van het Rijksregister om op te treden als derde vertrouwenspartij/"Trusted Third Party" (TTP) ten behoeve van ABB.

De ontvangst van de persoonsgegevens van het Rijksregister steunt dus op artikel 6, lid 1, c) (nakoming van een wettelijke plicht) en e) (taak van het algemeen belang) AVG.

Persoonsgegevens surveyresultaten

Voorafgaand aan het invullen van de burgerbevraging moeten deelnemers expliciet hun toestemming geven om hun antwoorden verder te gebruiken voor de opmaak van de Gemeente-Stadsmonitor en verder (wetenschappelijk/beleidsrelevant) onderzoek. Aldus steunt deze verdere verwerking in eerste instantie op artikel 6, lid 1, a) AVG.

Daarnaast biedt artikel 6, lid 1, e) AVG ook een grondslag voor (verdere) verwerking door ABB. ABB verwerkt de persoonsgegevens in de surveyresultaten vervolgens om binnen zijn coördinerende opdracht ervoor te zorgen dat alle 300 steden en gemeenten beschikken over een representatieve monitor, hetgeen evenzeer als een taak van algemeen belang beschouwd kan worden.

Gegevensverwerking bij gebruik surveytool

De surveytool waarop je jouw gegevens invult, wordt voorzien door het veldwerkbureau Ipsos in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze surveytool gebruikt geen tracking software of cookies. In de verzamelde data worden enkel de gebruikte unieke code, browser, toestel en besturingssysteem opgeslagen. Deze gegevens worden na afloop van de burgerbevraging meteen verwijderd.

Je hebt ten alle tijden het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. Hiervoor kan je met ons contact opnemen via teamDPO-ABB@vlaanderen.be of contact opnemen met het veldwerkbureau, Ipsos, Data Protection Officer, Rooigemlaan 2 bus 4, 9000 Gent of via dpo.belgium@ipsos.com.

Bewaartermijn en -locatie

De betrokken partijen mogen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat VSA en het veldwerkbureau Ipsos de persoonsgegevens uit het Rijksregister én de persoonsgegevens uit de surveyresultaten zullen vernietigen zodra VSA het gepseudonimiseerd surveydatabestand aan ABB overhandigd heeft. VSA zal vervolgens ook het gepseudonimiseerd surveydatabestand vernietigen.

Deze vernietiging vindt zo spoedig mogelijk plaats (uiterlijk 15 september 2023 voor het veldwerkbureau Ipsos en uiterlijk op 15 januari 2024 voor VSA). Vanaf het ogenblik van vernietiging beschikken VSA en het veldwerkbureau Ipsos over geen enkel persoonsgegeven meer. Dit heeft uiteraard ook impact op de mogelijkheid om jouw privacyrechten uit te oefenen.

ABB bewaart het ontvangen gepseudonimiseerd surveydatabestand niet langer dan nodig in het kader van wetenschappelijk, statistisch en historisch onderzoek. Voor de opslag van dit surveydatabestand worden de nodige beveiligingsmaatregelen genomen.

ABB, VSA en Ipsos verwerken de door hen ontvangen persoonsgegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte en buiten de toepassing van de Amerikaanse Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht ABB, VSA en het veldwerkbureau Ipsos om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

ABB, VSA en het veldwerkbureau Ipsos zorgen daarom voor de passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerken, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo hebben slechts een beperkt aantal medewerkers van de betrokken partijen toegang tot de persoonsgegevens uit het Rijksregister en persoonsgegevens uit de surveyresultaten, en dit enkel wanneer het noodzakelijk is in het kader van de opmaak van de  Gemeente-Stadsmonitor.

Verstrekking aan derden

Het gepseudonimiseerd surveydatabestand zal door ABB aan volgende partijen verstrekt worden.

De centrumsteden Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout realiseren (m.u.v. Kortrijk) een oversampling in hun stad. Dit betekent dat zij niet enkel de resultaten van het gepseudonimiseerd surveydatabestand analyseren op het niveau van de ganse stad, maar dat zij ook een verdere analyse maken op wijk- of stadsdeelniveau. Om deze analyse te kunnen maken, doet elke centrumstad beroep op de Studiedienst van de stad Antwerpen om het bestand te ijken en de binnenstedelijke resultaten te  realiseren. De centrumsteden staan in voor de verwerking van de binnenstedelijke surveyresultaten.

Voor de uitwisseling van de gepseudonimiseerde surveyresultaten tussen ABB en elke centrumstad, wordt een protocol afgesloten met elke centrumstad. Deze protocollen worden op de website toegevoegd, voor de effectieve data-overdracht.

Daarnaast ontvangt ABB ook heel wat verzoeken voor wetenschappelijk onderzoek op de gepseudonimiseerde gegevens van de survey. Ook voor de uitwisseling in het kader van wetenschappelijk onderzoek wordt een protocol afgesloten indien de data niet op geaggregeerd niveau kunnen bezorgd worden. Belangrijk hierbij: ABB zal steeds onderzoeken welke data van de ingevulde survey ook daadwerkelijk vereist zijn om de wetenschappelijke doeleinden te bereiken. ABB zal dus niet steeds het hele gepseudonimiseerd databestand uitwisselen. De protocollen omtrent uitwisseling van de gepseudonimiseerde surveyresultaten in kader van wetenschappelijk onderzoek vind je onderaan deze pagina bij de relevante documenten.

Tot slot ontvangt ook het departement Omgeving een deel van het gepseudonimiseerd surveydatabestand in kader van de omgevingsrapportage. Dit is een permanente rapportage inzake omgeving waarin minstens milieu en ruimtelijke ordening meegenomen worden. Deze rapportage is een decretale opdracht van het departement Omgeving zoals vastgelegd in het decreet van 5 april 1995 houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM). Het protocol tot uitwisseling van de vereiste gepseudonimiseerde surveyresultaten met het departement Omgeving zal op deze pagina worden toegevoegd alvorens de effectieve data- overdracht plaatsvindt.<

Schema verwerking persoonsgegevens
Jouw privacyrechten

Welke rechten?

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:
- recht op informatie wat er met jouw persoonlijke gegevens gebeurt;
- recht op inzage en kopie van jouw gegevens. Wat de persoonsgegevens uit de surveyresultaten betreft, word je dit recht verzekerd door je de mogelijkheid te bieden om na het invullen van de survey een kopie van jouw antwoorden op te vragen (weliswaar zolang het mogelijk is om jou en jouw antwoorden te identificeren);
- recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens;
- recht op vergetelheid, of het verwijderen van jouw gegevens;
- recht op het intrekken van de toestemming om jouw gegevens bij te houden of te verwerken;
- recht op overdraagbaarheid;
- recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering;
- recht op beperking van verwerking.

Met wie en hoe contact opnemen?

Als je jouw rechten in het kader van de AVG wil uitoefenen, dan kan je steeds contact opnemen met ABB, VSA en/of het veldwerkbureau Ipsos via onderstaande contactgegevens:
- Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) t.a.v. de Data Protection Officer (DPO), Betreft: Verzoek privacyrechten, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel, België. E-mail: DPOteam-ABB@vlaanderen.be 
- Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA). Meer informatie over de gegevensverwerkingen door VSA en contactgegevens.
- Veldwerkbureau Ipsos NV, t.a.v. de Data Protection Offiver (DPO), Rooigemlaan 2 bus 4, 9000 Gent of via dpo.belgium@ipsos.com.

Interne afhandeling van jouw verzoeken

Zoals hiervoor bepaald, kan je jouw verzoeken tot het uitoefenen van jouw rechten richten tot elke partij. Er werd evenwel een duidelijke interne afhandelingsprocedure afgesproken tussen de betrokken partijen. Dit is nodig aangezien VSA en het veldwerkbureau Ipsos de persoonsgegevens zullen vernietigen, zodra het gepseudonimiseerd surveydatabestand aan ABB is bezorgd. Daarnaast zal ABB ook enkel over het gepseudonimiseerd surveydatabestand beschikken. Benadrukt wordt dat ABB op geen enkel moment de (niet-gepseudonimiseerde) persoonsgegevens (uit de survey) van de betrokkene die het verzoek uitoefende, zal ontvangen. We lichten je dan ook graag de afhandelingsprocedure toe.

Voor verzoeken ingediend vóór overdracht van gepseudonimiseerd surveydatabestand aan ABB:
- Indien een betrokkene zijn verzoek richt aan het veldwerkbureau Ipsos en/of aan VSA, zullen deze partijen elkaar hiervan onverwijld op de hoogte brengen en zullen zij in onderlinge afstemming het verzoek beoordelen. ABB wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het verzoek, alsook van het resultaat van de beoordeling van het verzoek. Na instemming van ABB zal het resultaat aan de betrokkene bezorgd worden.
- Indien een betrokkene zijn verzoek richt aan ABB, brengt ABB dit verzoek onverwijld ter kennis van de VSA en het veldwerkbureau Ipsos. Deze laatste twee partijen zullen na onderlinge afstemming, het verzoek beoordelen. Na instemming van de ABB, zal het resultaat aan de betrokkene bezorgd worden.

Voor verzoeken ingediend vanaf overdracht van het gepseudonimiseerd surveybestand aan ABB maar voor vernietiging van de persoonsgegevens door VSA:
- Indien betrokkene zijn verzoek richt aan de VSA, zal de VSA ABB contacteren en zullen zij in onderlinge afstemming het verzoek beoordelen en de betrokkene hiervan op de hoogte brengen.
- Indien betrokkene zijn verzoek richt aan ABB, zal ABB de VSA contacteren en zullen zij in onderlinge afstemming het verzoek beoordelen en de betrokkene hiervan op de hoogte brengen.
- Indien betrokken zijn verzoek richt aan het veldwerkbureau Ipsos, zal deze de VSA en ABB onverwijld op de hoogte brengen van het verzoek. Aangezien Ipsos vanaf overdracht van het gepseudonimiseerd bestand niet meer over de gegevens beschikt, zullen ABB en VSA in onderlinge afstemming het verzoek beoordelen en de betrokkene hiervan op de hoogte brengen.

Voor verzoeken ingediend na de vernietiging van de Verwerkte Persoonsgegevens door de VSA en het veldwerkbureau Ipsos:
- Indien betrokkene zijn verzoek richt aan de VSA of Ipsos, zal de VSA of Ipsos dit verzoek onverwijld ter kennis brengen van ABB. ABB zal dit verzoek vervolgens beoordelen.
- Indien betrokkene zijn verzoek richt aan ABB, zal ABB het verzoek beoordelen.

Mogelijkheid om klacht in te dienen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen (zie de contactgegevens onderaan deze pagina).

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit is de federale toezichthoudende autoriteit op het gebied van persoonsgegevensbescherming. Het klachtenformulier kan je na het invullen per post (ter attentie van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of per e-mail versturen.

Daarnaast kan je over een Vlaamse instantie (zoals ABB of VSA) een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), die alleen bevoegd is voor instanties van de Vlaamse overheid. Het klachtenformulier kan je na het invullen per post (ter attentie van de Vlaamse Toezichtcommissie, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel) of per e-mail versturen.

Relevante documenten

Machtiging 044/2022 van het Rijksregister om een steekproef te trekken (PDF)

Verwerkersovereenkomst tussen ABB en de Vlaamse Statistische Autoriteit (PDF)

Protocol elektronische mededeling persoonsgegevens van Departement Omgeving naar ABB (PDF) wordt toegevoegd voor de data-overdracht plaatsvindt.

Protocol voor de elektronische mededeling persoonsgegevens van ABB naar de volgende steden zullen toegevoegd worden voor de data-overdracht plaatsvindt:
- Stad Aalst (PDF)
- Stad Antwerpen (PDF)
- Stad Brugge (PDF)
- Stad Genk (PDF)
- Stad Gent (PDF)
- Stad Hasselt (PDF)
- Stad Kortrijk (PDF)
- Stad Leuven (PDF)
- Stad Mechelen (PDF)
- Stad Oostende (PDF)
- Stad Roeselare (PDF)
- Stad Sint-Niklaas (PDF)
- Stad Turnhout (PDF)

Protocol voor de elektronische mededeling persoonsgegevens van de volgende steden naar ABB in het kader van de GIS-indicatoren zullen toegevoegd worden voor de data-overdracht plaatsvindt:
- Stad Aalst (PDF)
- Stad Antwerpen (PDF)
- Stad Brugge (PDF)
- Stad Genk (PDF)
- Stad Gent (PDF)
- Stad Hasselt (PDF)
- Stad Kortrijk (PDF)
- Stad Leuven (PDF)
- Stad Mechelen (PDF)
- Stad Oostende (PDF)
- Stad Roeselare (PDF)
- Stad Sint-Niklaas (PDF)
- Stad Turnhout (PDF)

Verstrekken van persoonsgegevens door ABB aan wetenschappelijke onderzoekers

Voorlopig heeft ABB nog geen aanvraag ontvangen. Indien aanvragen binnenkomen, worden deze hier aangevuld.

Contactgegevens

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) t.a.v. de Data Protection Officer (DPO), Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel, België. E-mail: teamDPO-ABB@vlaanderen.be.

Zie ook de algemene privacyverklaring van ABB voor meer informatie over jouw privacyrechten.

We controleren regelmatig of we nog altijd aan ons beleid informatieveiligheid en privacy en deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen.