Werkloosheidsgraad, naar herkomst

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel werklozen in de beroepsbevolking (d.i. de som van werkenden en werklozen) van 15 tot en met 64 jaar, op 1 januari van het jaar, naar herkomst.
De hier opgenomen cijfers zijn administratieve gegevens gebaseerd op een koppeling tussen de sociaal-economische gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens over nationaliteitshistoriek van die persoon en diens ouders zoals opgenomen in het Rijksregister. Op deze manier zijn administratieve sociaal-economische gegevens naar herkomst beschikbaar voor de volledige Belgische bevolking.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
Werklozen zijn hier de personen die als werkzoekend worden beschouwd door de nomenclatuur van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om werklozen na voltijdse tewerkstelling met werkloosheidsuitkering, werklozen na een vrijwillig deeltijdse job met werkloosheidsuitkering, werklozen na studies, met wachtuitkering of overbruggingsuitkering en werklozen met begeleidingsuitkering. Het gaat dus enkel om uitkeringsgerechte werklozen.
Werkenden zijn hier de personen die als werkend worden beschouwd door de nomenclatuur van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om personen die werken in loondienst (zowel in de privésector als in de overheidssector), personen die tewerkgesteld zijn als zelfstandige, personen die tewerkgesteld zijn als helper bij een werkgever die het statuut van zelfstandige heeft en personen die tegelijk werken in loondienst en als zelfstandige of helper bij een zelfstandige.
Eenheid
persoon/werkloze
Ratio
procent
Teller
Aantal werklozen van 15 tot en met 64 jaar
Noemer
Beroepsbevolking per herkomstgroep van 15 tot en met 64 jaar
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator