Opcentiemen op onroerende voorheffing

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die u jaarlijks moet betalen. In Vlaanderen wordt de onroerende voorheffing geïnd door de Vlaamse Belastingdienst. De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed.
De voorheffing bestaat uit 3 delen: het percentage van het geïndexeerde KI bestemd voor het Vlaamse Gewest (= basisheffing of hoofdsom), de opcentiemen op de basisheffing voor de provincie en opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente. Elke gemeente bepaalt zelf hoeveel opcentiemen (hondersten) ze heft.
Als u eigenaar bent van een onroerend goed, ook als u dat zelf bewoont, wordt dat als een inkomst beschouwd. De basisbelasting wordt geheven door het Vlaamse gewest. De gemeente voegt daar een heffing aan toe door het bepalen van de aanslagvoet in de vorm van een aantal opcentiemen (hondersten). Als een gemeente bv. beslist om 1000 opcentiemen te heffen, betekent dit dat de belastingplichtige voor elke euro die hij moet betalen voor de basisbelasting, 10 euro (=1000/100) bijkomend moet betalen voor de gemeente. De inning gebeurt in principe door het Vlaamse gewest en wordt afgedragen aan de gemeente.
Eenheid
opcentiemen
Teller
Belastingtarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gemeentebestuur
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator