Niet-werkende werkzoekenden, naar herkomst, naar scholingsgraad

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), per herkomstgroep, naar scholingsgraad: laaggeschoold (hoogstens een diploma tweede graad secundair onderwijs), middengeschoold (hoogstens een diploma derde of vierde graad secundair onderwijs) en hooggeschoold (diploma hoger onderwijs). Het gaat om jaargemiddelden, d.w.z. het gemiddelde van het aantal NWWZ in de 12 maanden van het jaar.
De herkomst van een persoon wordt bepaald aan de hand van de huidige en geboortenationaliteit van de persoon zelf. Met de huidige of geboortenationaliteit van de ouders wordt door de VDAB in tegenstelling tot bij de KSZ-gegevens over herkomst geen rekening gehouden.
Volgende groepen maken deel uit van de bij de VDAB ingeschreven NWWZ:
- Werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (werklozen die voldoen aan de toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden met betrekking tot volledige werkloosheidsuitkeringen, op basis van vroegere arbeidsprestaties of op basis van gedane studies);
- Jongeren in de beroepsinschakelingstijd;
- Vrij ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (werkzoekenden die geen recht op uitkeringen hebben, maar die zich als werkzoekende laten inschrijven);
- Andere verplicht ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (werkzoekenden ten laste van het OCMW, werkzoekenden die door de FOD Sociale Zekerheid (dienst personen met handicap) erkend zijn als persoon met een handicap, werkzoekenden in deeltijds onderwijs en werkzoekenden uitgesloten van het recht op uitkering).
Aangezien de door de VDAB gebruikte definitie van niet-werkende werkzoekenden verschilt van de definitie van werklozen zoals gebruikt in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, kunnen de werkloosheidscijfers gebaseerd op de VDAB-gegevens en op de KSZ-gegevens niet met elkaar vergeleken worden.
Eenheid
persoon/werkzoekende
Ratio
procent
Teller
Aantal niet-werkende werkzoekenden naar scholingsgraad
Noemer
Aantal niet-werkende werkzoekenden
Bron
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
februari 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator