Meerderjarige nieuwkomers, naar nationaliteit

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal meerderjarige nieuwkomers. Nieuwkomers zijn personen die zich recentelijk, voor het eerst en voor langere duur in Vlaanderen komen vestigen. Personen die hier slechts tijdelijk verblijven, worden niet als nieuwkomers beschouwd. Concreet gaat het om de som van:
- het aantal meerderjarige inburgeraars met een vreemde (=niet-Belgische) nationaliteit dat zich voor het eerst en voor langere duur (meer dan 3 maanden) in België komt vestigen;
- het aantal meerderjarige inburgeraars met de Belgische nationaliteit dat voor het eerst sedert niet langer dan 12 opeenvolgende maanden in het bevolkingsregister van de gemeente werd ingeschreven;
- het aantal meerderjarige asielzoekers dat meer dan 4 maanden geleden een asielaanvraag heeft ingediend;
- het aantal meerderjarige personen dat recent als doelgroep van inburgering werd gedetecteerd, maar niet onder categorie 1, 2 en 3 valt (bv. slachtoffers van mensenhandel met een attest van immatriculatie model A) dat geldig is voor 3 maanden.
Bij de opdeling naar nationaliteit wordt een opdeling gemaakt tussen Nederlanders, personen met een nationaliteit van een EU+-land en ‘derdelanders’. De EU+-landen zijn de landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De derdelanders zijn de landen buiten de EU+-landen.
Eenheid
nieuwkomer
Ratio
procent
Teller
Aantal meerderjarige nieuwkomers naar nationaliteitsgroep
Noemer
Aantal meerderjarige nieuwkomers
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur, Kruispuntbank Inburgering
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator