Loontrekkenden, naar sector, naar herkomst

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal en aandeel loontrekkenden van 20 tot en met 64 jaar naar sector, per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar.
De hier opgenomen cijfers zijn administratieve gegevens gebaseerd op een koppeling tussen de sociaal-economische gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens over nationaliteitshistoriek van die persoon en diens ouders zoals opgenomen in het Rijksregister. Op deze manier zijn administratieve sociaal-economische gegevens naar herkomst beschikbaar voor de volledige Belgische bevolking.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
De opdeling in economische sectoren is gebaseerd op de door het Steunpunt Werk en Sociale Economie gebruikte indeling van de NACE-sectoren. De primaire sector omvat landbouw, bosbouw, visserij en de ontginning van delfstoffen. De secundaire sector bestaat uit de industrie, energie, afvalverwerking en bouw. De tertiaire sector omvat de handel en diensten inclusief transport en logistiek, horeca en toerisme en de uitzendsector. De quartaire sector bestaat uit de non-profitsector met de overheidsdiensten, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.
Eenheid
persoon/werkende
Ratio
procent
Teller
Aantal loontrekkenden van 20 tot en met 64 jaar naar sector
Noemer
Aantal loontrekkenden van 20 tot en met 64 jaar
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator