Loontrekkenden, naar dagloonklasse, naar herkomst

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel loontrekkenden van 20 tot en met 64 jaar naar dagloonklasse (in euro), per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar.
De hier opgenomen cijfers zijn administratieve gegevens gebaseerd op een koppeling tussen de sociaal-economische gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens over nationaliteitshistoriek van die persoon en diens ouders zoals opgenomen in het Rijksregister. Op deze manier zijn administratieve sociaal-economische gegevens naar herkomst beschikbaar voor de volledige Belgische bevolking.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
Dagloonklasse: het gaat niet om het werkelijke loon, maar om het brutoloon dat de werknemer zou ontvangen wanneer hij of zij de job in kwestie één dag voltijds zou uitvoeren.
Eenheid
persoon/werkende
Ratio
procent
Teller
Aantal loontrekkenden van 20 tot en met 64 jaar naar dagloonklasse per herkomstgroep
Noemer
Aantal loontrekkenden van 20 tot en met 64 jaar per herkomstgroep
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
mei 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator