Inburgeraars met inburgeringscontract, naar nationaliteit

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal meerderjarige inburgeraars dat in de loop van het jaar voor het eerst in een onthaalbureau een inburgeringscontract heeft ondertekend. Het aantal personen dat een inburgeringscontract heeft ondertekend, heeft betrekking op het aantal inburgeraars dat zich bij een onthaalbureau heeft aangemeld en een contract heeft ondertekend om een inburgeringstraject te volgen. Het gaat om de personen die voor het eerst een inburgeringscontract ondertekenen: verhuizers of personen die stoppen met een inburgeringstraject, ondertekenen mogelijk later opnieuw een contract maar worden hier niet opnieuw geteld. Afhankelijk van de situatie van de betrokkene bestaat een inburgeringstraject uit een basiscursus Nederlands, een cursus maatschappelijke oriëntatie en/of loopbaanoriëntatie. De inburgeraar wordt verwacht op regelmatige basis de lessen te volgen, zoniet kan hij administratief gesanctioneerd worden.
De cijfers over het aantal inburgeraars dat een contract heeft ondertekend, zijn opgesplitst naar nationaliteit. Bij de opdeling naar nationaliteit wordt een opdeling gemaakt tussen personen met een nationaliteit van een EU+-land en ‘derdelanders’. De EU+-landen zijn de landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De derdelanders zijn de landen buiten de EU+-landen.
Eenheid
inburgeraar
Ratio
procent
Teller
Aantal inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend naar nationaliteitsgroep
Noemer
Aantal inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur, Kruispuntbank Inburgering
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
juni 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator