Inburgeraars met inburgeringsattest, naar nationaliteit

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal meerderjarige inburgeraars dat in de loop van het jaar een inburgeringsattest heeft behaald. Het aantal personen dat een inburgeringsattest heeft behaald, heeft betrekking op de inburgeraars die het inburgeringstraject volledig hebben doorlopen. Afhankelijk van de situatie van de betrokkene bestaat dergelijk inburgeringstraject uit een basiscursus Nederlands, een cursus maatschappelijke oriëntatie en/of loopbaanoriëntatie. De inburgeraar wordt verwacht op regelmatige basis de lessen te volgen, zoniet kan hij administratief gesanctioneerd worden.
De cijfers over het aantal inburgeraars dat een inburgeringsattest heeft behaald, zijn opgesplitst naar nationaliteit. Bij de opdeling naar nationaliteit wordt een opdeling gemaakt tussen personen met een nationaliteit van een EU+-land en ‘derdelanders’. De EU+-landen zijn de landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De derdelanders zijn de landen buiten de EU+-landen.
Eenheid
inburgeraar
Ratio
procent
Teller
Aantal inburgeraars die een inburgeringsattest hebben behaald naar nationaliteitsgroep
Noemer
Aantal inburgeraars die een inburgeringsattest hebben behaald
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur, Kruispuntbank Inburgering
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator