Inburgeraars aangemeld bij onthaalbureau, naar nationaliteit

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal meerderjarige inburgeraars dat zich in de loop van het jaar voor het eerst heeft aangemeld bij een onthaalbureau. Personen die behoren tot de verplichte doelgroep van het Vlaamse inburgeringsbeleid moeten zich binnen een termijn van maximaal drie maanden vanaf het moment waarop hun inburgeringsplicht is ontstaan bij een onthaalbureau aanmelden. Ook personen die recht hebben op een inburgeringstraject kunnen zich vrijwillig bij een onthaalbureau aanmelden. Samen met de betrokkene bekijkt het onthaalbureau wat het inburgeringstraject zal inhouden. Afhankelijk van de situatie van de betrokkene bestaat een inburgeringstraject uit een basiscursus Nederlands, een cursus maatschappelijke oriëntatie en/of loopbaanoriëntatie. De nieuwkomer wordt verwacht op regelmatige basis de lessen te volgen, zoniet kan hij administratief gesanctioneerd worden.
De cijfers over het aantal inburgeraars dat zich aanmeldt, zijn opgesplitst naar nationaliteit. Bij de opdeling naar nationaliteit wordt een opdeling gemaakt tussen personen met een nationaliteit van een EU+-land en ‘derdelanders’. De EU+-landen zijn de landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De derdelanders zijn de landen buiten de EU+-landen.
Eenheid
inburgeraar
Ratio
procent
Teller
Aantal inburgeraars die zich hebben aangemeld bij een onthaalbureau naar nationaliteitsgroep
Noemer
Aantal inburgeraars die zich hebben aangemeld bij een onthaalbureau
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur, Kruispuntbank Inburgering
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator