Huishoudens, volgens LIPRO-typologie

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal private huishoudens (personen ingeschreven op eenzelfde hoofdverblijfplaats) per gemeente, op 1 januari van het observatiejaar, naar type. Er worden zeven types van private huishoudens onderscheiden:
1. Alleenwonende (1-persoonshuishouden met een referentiepersoon van 15 jaar of ouder);
2. Gehuwd paar zonder thuiswonend kind (+ eventueel inwonende andere personen);
3. Gehuwd paar met thuiswonend(e) kind(eren) (+ eventueel inwonende andere personen);
4. Ongehuwd paar zonder thuiswonend kind (+ eventueel inwonende andere personen);
5. Ongehuwd paar met thuiswonend(e) kind(eren) (+ eventueel inwonende andere personen);
6. Alleenstaande ouder (+ eventueel inwonende andere personen);
7. Ander type huishouden. Deze categorie omvat alle huishoudens die niet zijn opgenomen in de voorgaande types zoals samenwonende broers/zussen, vrienden, ...
Onder huishouden verstaat men alle personen die gewoonlijk eenzelfde woning betrekken en er samen leven. Een huishouden bestaat ofwel uit een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen die al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden zijn. Onder collectief huishouden wordt verstaan: religieuze gemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, studenten- en werkliedenhuizen, ziekenhuizen en gevangenissen. In collectieve huishoudens is er geen referentiepersoon.
De bepaling van een referentiepersoon binnen het huishouden is noodzakelijk om elk lid binnen het huishouden te situeren (verwantschapsband). In principe zou als referentiepersoon best dat lid van het huishouden genomen worden dat werkelijk de zaken van het huishouden behartigt of voor het grootste deel van de bestaansmiddelen ervan zorgt. In werkelijkheid is de referentiepersoon echter de persoon die het huishouden vertegenwoordigt bij de contacten met de overheid.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Aantal personen naar type huishouden
Noemer
Aantal personen binnen huishoudens
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
juli 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator