Deelnemers volwassenenonderwijs, naar nationaliteit, naar woonplaats

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal cursisten van het volwassenenonderwijs tijdens het refertejaar (van 1 april van jaar x tot 31 maart van jaar x+1) en die wonen in de gemeente, naar nationaliteitsgroep. Het gaat om de basiseducatie, het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs en de specifieke lerarenopleiding. Het volwassenenonderwijs is onderwijs los van de initiƫle onderwijsloopbaan. Het stelt de cursisten in staat om een erkend diploma, getuigschrift of certificaat te behalen. Volwassenen van minimum 18 jaar en jongeren die aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben, mogen zich inschrijven. Naargelang de gekozen cursus kunnen er ook specifieke toelatingsvoorwaarden zijn.
De aantallen hebben betrekking op de cursisten die in de gemeente wonen, los van het feit of zij in de gemeente onderwijs volgen of elders. De cijfers voor de Brusselse gemeenten hebben enkel betrekking op de cursisten ingeschreven in het Nederlandstalige volwassenenonderwijs.
De gegevens zijn opgesplitst naar nationaliteitsgroep op basis van de huidige nationaliteit van de cursist zoals meegedeeld door de instelling aan het Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming.
Eenheid
cursist
Ratio
procent
Teller
Aantal cursisten volwassenenonderwijs per nationaliteitsgroep
Noemer
Totaal aantal cursisten
Bron
Departement Onderwijs & Vorming
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator