Autofinancieringsmarge

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven.
De AFM is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en uitgaven). Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan. Opdat niet-recurrente verrichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de AFM maar geëvalueerd op het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Voor de tussenliggende jaren is wel een negatieve autofinancieringsmarge mogelijk (voor gemeentebesturen, niet voor OCMW).
Eenheid
euro
Ratio
per inwoner
Teller
Autofinancieringsmarge
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator